Regulamin rodo

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Nie.Art z siedzibą w Toruniu, ul. Browarna 6, przy ul. Browarna 6, Toruń, kod 87-100, kraj Polska, NIP:  9562306973, Regon: 341568222 (dalej Fundacja) przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

– imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu, dane firmy (NIP) w przypadku zamówień bez zakładania konta;

– imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane firmy (NIP), login, hasło w przypadku założenia konta na naszej stronie.

 

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Fundacja Nie.Art.  Z administratorem można się kontaktować mailowo poprzez adres: sklep@ekogoods.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu gromadzenia, przechowywania, udostępniania i usuwania w związku z realizacją obowiązków wynikających z łączących Fundację z Panią/Panem umów, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub działań zmierzających do zawarcia umowy, a także w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Fundację polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu oferty sklepu. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej, osoby fizyczne i prawne, którym udostępnienie danych jest konieczne dla realizacji zawartej umowy lub wykonania działań zmierzających do jej zawarcia.. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Fundacji. 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług, jak również w celach statystycznych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na naszej stronie www lub w naszych placówkach.

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji zlecenia/zamówienia, przeprowadzenia rekrutacji, trwania negocjacji i rozmów w sprawie będącej przedmiotem wymiany korespondencji oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji zlecenia/zamówienia, przeprowadzenia rekrutacji, trwania tych negocjacji i rozmów. Nie dotyczy to okresów przechowywania tych danych ustalonych obowiązującymi przepisami prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016r.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie stanowi ono warunek umowny lub warunek zawarcia umowy lub prowadzenia dalszej korespondencji w  określonej sprawie.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 

sklep@ekogoods.pl

lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres:

Fundacja Nie.Art, ul. Browarna 6, 87-100 Toruń

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiamy,

Ekipa EkoGoods