Regulamin sklepu

Sklep internetowy dostępny pod adresem ekogoods.pl/sklep dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ww. aktu. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (dalej: Sklep) dostępny pod adresem internetowym ekogoods.pl/sklep, prowadzony jest przez Fundację Nie-Art z siedzibą w Toruniu pod adresem ul. Browarna 6, która to wpisana jest do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 507825 (NIP:9562306973, REGON: 341568222).

 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez Fundację Nie-Art z siedzibą w Toruniu, za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną internetową ekogoods.pl/sklep oraz określa warunki i zasady świadczenia – w ramach prowadzonej sprzedaży – usług drogą elektroniczną.

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.

 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Fundacja Nie-Art z siedzibą w Toruniu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.ekogoods.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze strony internetowej ekogoogs.pl, w tym dokonywanie zakupów na stronie ekogoods.pl/sklep, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§ 2

Definicje

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, za pośrednictwem, którego Klient ma możliwość utworzenia Konta Klienta.

 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej sklepu umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w sklepie internetowym, posiadająca Konto Klienta w Sklepie Internetowym lub korzystająca z innych usług oferowanych przez Sprzedawcę w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dziennik ustaw 1964 nr 16, poz.93 ze zm.).

 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Konto Klienta – zindywidualizowany, przypisany dla Klienta panel w Sklepie, oznaczony e-mailem wskazanym przez Klienta i zabezpieczony za pomocą hasła, umożliwiający dokonywanie Zamówień, przechowywanie informacji o złożonych Zamówieniach oraz edytowanie danych podanych przez Klienta.

 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, usługa bądź prawo wraz z dostępnym opisem będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 10. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

 11. Sklep internetowy – sklep internetowy sprzedawcy dostępny pod adresem ekogoods.pl/sklep.

 12. Sprzedawca – Fundacja Nie-Art z siedzibą w Toruniu przy ul. Browarna 6, wpisana do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 507825 (NIP: 9562306973, Regon: 341568222).

 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, zawarta na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik ustaw 2014 poz. 827 ze zm.).

 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, przedstawionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 3

Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Sprzedawca dołoży najwyższej staranności w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania przez Klienta z świadczonych przez niego Usług, w tym składania Zamówienia w ramach Sklepu.

 2. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiającego Klientowi korzystanie ze Sklepu w sposób uniemożliwiający dostęp (w tym pozyskiwanie i modyfikowanie) osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na dostarczaną Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu środków technicznych w postaci technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi oraz zapewniający jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Tym niemniej Sprzedawca oświadcza, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Sprzedawca zaleca stosowanie przez Klienta środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takiego ryzyka.

 3. Sprzedawca oświadcza, że do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje, w celu możliwości korzystania z oferowanych przez niego Usług w ramach funkcjonującego Sklepu, w tym składania Zamówienia, niezbędne jest spełnienie przez sprzęt oraz oprogramowanie Klienta następujących warunków technicznych:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z aktywnym dostępem do Internetu;

 2. dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki, m.in.: Chrome, FireFox, Internet Explorer ;

 3. JavaScript oraz technologia Cookies;

 1. W celu korzystania z Usługi prowadzenia Konta Klienta, złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia oraz usługi Newsletter, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do prezentowanych materiałów na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. Osoba korzystająca ze Sklepu nie ma prawa do wykorzystywania tychże materiałów w innych celach niż związanych z Usługami oferowanymi przez Sklep. Wszelkie wyjątki od tej reguły wymagają pisemnej zgody ze strony Sprzedawcy.

 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych przez Sprzedawcę Usług oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego (z wyłączeniem reklamacji z tytułu rękojmi zakupionego Produktu).

 1. Reklamacja, o której mowa powyżej, może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy sklep@ekogoods.pl lub pisemnej na adres do doręczeń Sprzedawcy ul. Browarna 6; 87-100 Toruń.

 2. Klient powinien zawrzeć w reklamacji opis problemu, w związku, z którego zaistnieniem składa reklamację.

 3. Sprzedawca, rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji chyba, że Klient zastrzegł formę, w jakiej Sprzedawca powinien udzielić mu odpowiedzi na reklamację.

§ 4

Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, w tym przedstawione przez Sprzedawcę Produkty, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Ceny zawarte w Sklepie, zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie obejmują kosztów dostarczenia Produktu do Klienta.

 4. Klient zostanie poinformowany o łącznej cenie zamawianego Produktu, wraz z opłatą za jego dostarczenie, po wskazaniu w Formularzu Zamówienia kraju zamówienia, kodu pocztowego miejscowości, do której Produkt ma zostać dostarczony oraz sposobu dostawy i płatności. Kwota do zapłaty, która wyświetli się po wykonaniu tych czynności, obejmuje wszelkie koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść, w związku z zawarciem umowy sprzedaży zamawianego Produktu.

 5. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien w domenie Sklepu wykonać następujące czynności:

 1. wybrać Produkt (a także jego ilość) będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

 2. wybrać zakładkę „Koszyk”;

 3. po przekierowaniu do koszyka, wyświetli się podsumowanie dodanych do koszyka Produktów, ich ilości oraz cen, po czym należy wybrać polecenie „Przejdź do kasy”;

 4. składanie Zamówienia można kontynuować logując się do „Konta Klienta” albo kontynuować jako „gość”, wybierając odpowiednio polecenie „Zaloguj” bądź „Kontynuuj jako gość”;

 5. po przekierowaniu do Formularza Zamówienia, należy wypełnić pola, takie jak: kraj dostawy, kod pocztowy, adres e-mail w przypadku kontynuowania jako „gość”, sposób dostawy oraz sposób płatności, po czym wyświetli się łączna cena do zapłaty, obejmująca cenę Produktu oraz koszt dostawy. Od tego momentu przy wszystkich dalszych czynnościach opisanych poniżej, Klient posiada podgląd informacji o łącznej cenie, którą zobowiązany będzie zapłacić. Następnie należy wybrać polecenie „Kontynuuj”;

 6. wypełnić pozostałe pola Formularza Zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, telefon, ulica, numer domu oraz miasto, a w przypadku chęci otrzymania faktury VAT podać dane firmy niezbędne do jej wystawienia, takie jak nazwa firmy, NIP, ulica, numer domu oraz miasto;

 7. zaznaczyć pole wskazujące na akceptację Regulaminu, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z nim przez Klienta i zaaprobowaniem postanowień w nim zawartych;

 8. po wykonaniu powyższych czynności, w celu złożenia Zamówienia należy wybrać polecenie „Kupuję i płacę”;

 9. po wykonaniu powyższego polecenia nastąpi przekierowanie na domenę internetową wybranego przez Klienta serwisu płatności internetowej, w którym należy dokonać płatności.

 1. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przekaże Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które stanowi przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowy sprzedaży (dalej jako: Umowa Sprzedaży).

 2. Sprzedawca przekaże Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży wraz z jej warunkami.

§ 5

Płatność

 1. Sprzedawca oferuje Klientowi następujące metody płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży:

 1. płatność przelewem, za pośrednictwem systemu płatności PayU. W tytule płatności Klient powinien wskazać numer Zamówienia, przekazany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A;

 1. W przypadku wyboru metody płatności, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a Regulaminu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni, od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 2. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin do dokonania płatności, wysyłając Klientowi informację na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży. W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym terminie, Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, co będzie jednoznaczne z anulowaniem Zamówienia.

 3. W przypadku odbioru osobistego zamówienia można zapłacić na miejscu gotówką.

§ 6

Dostawa

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.

 2. Sprzedawca dostarczy Produkt na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, a w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Konta Klienta, na wskazany przez Klienta adres do wysyłki, jeśli jest on inny od adresu Klienta.

 3. Sprzedawca realizuje dostawę za pośrednictwem firm kurierskich na terytorium Rzeczypospolitej.

 4. Termin dostawy zakupionego Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi od 1 do 4 Dni roboczych chyba, że w Sklepie przy zakupionym Produkcie wskazany został dłuższy termin dostawy.

 5. Termin dostawy wskazany w Sklepie obejmuje Dni robocze.

 6. Początek biegu terminu dostawy rozpoczyna się w sposób następujący:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności płatności PayU – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji z systemu płatności PayU o dokonaniu przez Klienta płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży.

 1. Klient Produkt może odebrać osobiście w siedzibie Sprzedawcy:

 1. Klient za pomocą wiadomości e-mail zostanie poinformowany o możliwym terminie odebrania zakupionego Produktu nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji z systemu płatności PayU o dokonaniu przez Klienta płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży.

§ 7

Reklamacja produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 1. pisemnie na adres: ul. Browarna 6; 87-100 Toruń.

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@ekogoods.pl

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. Klient zgłaszający reklamację zobowiązany jest dostarczyć Produkt dotknięty wadą na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Browarna 6; 87-100 Toruń.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji chyba, że Klient zastrzegł formę w jakiej Sprzedawca powinien udzielić mu odpowiedzi na reklamację

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywiduwalne.php

http://www.uokik.gov.plwazne_adresy.php

 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  1. pisemnie na adres: Browarna 6; 87-100 Toruń

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@ekogoods.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Browarna 6; 87-100 Toruń.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem.

 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu zawierane są w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.